บันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียน


       
 
เลขที่อ้างอิง
*เลขที่ใน ทร.14
 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
 
เพศ
 
วันเดือนเกิด
วันที่ เดือน พ.ศ.
 
เชื้อชาติ
 
บิดา
เชื้อชาติ
 
มารดา
เชื้อชาติ
 
เลขที่บ้าน
 
บ้านเลขที่
 
หมู่
 
ตำบล
 
อำเภอ
 
จังหวัด