ข้อมูลประชากรวัยเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
จำแนกตามตำบล
  ตำบล กุดจับ อำเภอ กุดจับ
  ตำบล ขอนยูง อำเภอ กุดจับ
  ตำบล เชียงเพ็ง อำเภอ กุดจับ
  ตำบล ตาลเลียน อำเภอ กุดจับ
  ตำบล ปะโค อำเภอ กุดจับ
  ตำบล เมืองเพีย อำเภอ กุดจับ
  ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ
  ตำบล นาแค อำเภอ นายูง
  ตำบล นายูง อำเภอ นายูง
  ตำบล โนนทอง อำเภอ นายูง
  ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง
  ตำบล นางัว อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล นายูง อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล น้ำโสม อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล บ้านหยวก อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล สามัคคี อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล โสมเยี่ยม อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล หนองแวง อำเภอ น้ำโสม
  ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล ข้าวสาร อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล เขือน้ำ อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล คำเจริญ อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล คำด้วง อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล คำบง อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล จำปาโมง อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล โนนทอง อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล บ้านค้อ อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล บ้านผือ อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล เมืองพาน อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล หนองแวง อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล หนองหัวคู อำเภอ บ้านผือ
  ตำบล หายโศก อำเภอ บ้านผือ